ซ้อมเยอะมาก

เราเป็นคนที่ฝึกซ้อมเยอะมาก เยอะตั้งแต่เด็ก คืออย่างโค้ช ตั้งแต่โค้ชคนแรก เขาก็แบบว่า เห็นแววเรา เขาก็แบบ ให้เราฝึกซ้อมอย่างหนัก คือ ทุกวันต้องมาซ้อมก่อนเพื่อน ซ้อมแบบตัวเปียก ใส่ชุดนักเรียน เซตอัดกำแพงอย่างนี้
— นุศรา ต้อมคำ

ไทยผีเข้า

หลายคนจับพวงมาลัยแล้วนิสัยเปลี่ยน อารมณ์ร้อนขึ้น ถ้าเปลี่ยนเป็นเย็นลงก็น่าจะดี

การให้ทาง เป็นการให้ที่ทำให้เราเสียเวลาแค่นิดหน่อย แต่อาจจะช่วยไม่ให้เราเสียเวลาเยอะๆได้ (ในกรณีที่ไม่ให้ทางแล้วรถชน)

PRISM

ซีพียู PRISM (Primitive Stack Machine) เป็น stack machine เนื่องจากคำสั่งของซีพียูนี้จะกระทำกับสแตค (stack) เช่น คำสั่ง add จะ pop ข้อมูลออกจากสแตคสองครั้ง, นำสองค่านั้นมาบวกกัน, นำผลลัพธ์ push กลับลงไปที่สแตค

PRISM มี register 3 ตัว โปรแกรมเมอร์ไม่สามารถแก้ไขค่าของ register ได้โดยตรง ซึ่งต่างจากซีพียูทั่วไปที่จะมี register อยู่จำนวนหนึ่งที่โปรแกรมเมอร์สามารถกำหนดค่าได้โดยตรง

 • sp (stack pointer) ชี้เหนือชั้นบนสุดของสแตค
 • pc (program counter) ชี้ไปที่เป็นคำสั่งที่จะประมวลผล อีกครั้งที่ซีพียูนี้ต่างกับซีพียูทั่วไป เนื่องจากมีแรม (RAM) สองส่วน คือส่วนที่ใช้เก็บโค้ด และส่วนที่เป็นสแตค โดยแต่ละ address จะเก็บข้อมูลขนาด 32 บิท ทั้งนี้เพื่อความง่ายในการเขียนคอมไพเลอร์และ emulator
 • fp (frame pointer)

PRISM รู้จักคำสั่ง 16 คำสั่ง แบ่งออกเป็นกลุ่มๆดังนี้

 • pim (push immediate) จะนำ operand ไป push ลงสแตค เช่น ถ้าในสแตคมีเลข 2 แล้วเราสั่งว่า pim 5 สแตคก็จะมีเลข 2, 5 โดยที่ 5 จะอยู่ด้านบนสุดของสแตค
 • pop จะนำค่าบนสุดของสแตคทิ้งไป
 • คณิตศาสตร์ add, sub, mul, div สำหรับ บวก, ลบ, คูณ, และหาร เลขจำนวนเต็มขนาด 32 บิท การทำงานของคำสั่งเหล่านี้เป็นตามที่ได้อธิบายไปแล้ว
 • ตรรกะ and, or, not สำหรับตัวดำเนินการแบบบิต AND, OR, และ NOT โดยการ AND และ OR เป็นการดำเนินการเชิงตรรกะที่รับสองค่า (ได้จากการ pop) สำหรับการ not จะ pop แค่ครั้งเดียว ถ้าเป็น 0 จะ push(-1) แต่ถ้า pop ได้เลขอื่นๆ จะ push(0) กลับลงสแตค
 • ldp (load and push) และ sto (store) ldp ใช้สำหรับอ่านค่าจาก stack โดยจะ pop offset, อ่านค่าจากตำแหน่ง fp + offset, แล้ว push ค่าที่อ่านมานั้นลงสแตค สำหรับคำสั่ง sto ใช้เขียนค่าลง stack โดยจาก pop offset, pop ค่าที่จะเขียน, แล้วเขียนค่าไปยังตำแหน่ง fp + offset
 • jng (jump if negative) จะ pop แล้วดู sign bit ถ้าเป็น 1 (เลขลบ) จะ go to เลเบลที่กำหนด
 • prn (print) มีการทำงานคือ pop แล้วพิมพ์ค่า คำสั่งนี้เป็นคำสั่งระดับสูง ไม่มีให้ใช้ซีพียูปรกติ
 • hlt (halt) หยุดการทำงานของโปรแกรม
 • cll (call) และ ret เกี่ยวกับฟังก์ชัน

หากจะนำข้อความหรือโค้ดไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

โค้ด emulator เป็นดังนี้

import java.io.*;

public class Prism {

 public static final int PIM = 0;
 public static final int JNG = 1;
 public static final int CLL = 2;
 public static final int POP = 3;
 public static final int STO = 4;
 public static final int LDP = 5;
 public static final int ADD = 6;
 public static final int SUB = 7;
 public static final int MUL = 8;
 public static final int DIV = 9;
 public static final int AND = 10;
 public static final int OR = 11;
 public static final int NOT = 12;
 public static final int RET = 13;
 public static final int PRN = 14;
 public static final int HLT = 15;

 int[] code = new int[1024]; // 1k of code
 int pc; // program counter

 int[] stack = new int[1024]; // 1k of data
 int sp; // stack pointer
 int fp; // frame pointer

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  new Prism().run(args[0], args.length == 2);
 }

 void push(int n) {
  stack[sp++] = n;
 }

 int pop() {
  return stack[--sp];
 }

 void printStack() {
  System.out.print("[");
  for (int i = 0; i < sp; i++) {
   System.out.printf("%X ", stack[i]);
  }
  System.out.println("]");
//  System.out.printf("] fp:%d sp:%d pc:%X inst:%X %n", fp, sp, pc, code[pc]);
 }

 void run(String filename, boolean trace) throws Exception {
  BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filename));
  int i = 0;
  for (String line = br.readLine(); line != null; line = br.readLine()) {
   code[i++] = Integer.parseInt(line, 16);
  }

  pc = 0;
  fp = 0;
  sp = 0;
  while (pc != -1) {
   int inst = code[pc];
   int data = inst <= 2 ? code[pc + 1] : 0;

   //System.out.println(inst);
   switch (inst) {
    case PIM: pim(data); break;
    case JNG: jng(data); break;
    case CLL: cll(data); break;
    case POP: pop(); pc++; break;
    case STO: sto(); break;
    case LDP: ldp(); break;
    case ADD: add(); break;
    case SUB: sub(); break;
    case MUL: mul(); break;
    case DIV: div(); break;
    case AND: and(); break;
    case OR: or(); break;
    case NOT: not(); break;
    case RET: ret(); break;
    case PRN: prn(); break;
    case HLT: hlt();
   }
   if (trace) {
    printStack();
   }
  }
 }

 //-------------------------------------------------------------------
 // instructions
 //-------------------------------------------------------------------
 void pim(int n) {
  push(n);
  pc += 2;
 }

 void sto() {
  stack[fp + pop()] = pop();
  pc++;
 }

 void ldp() {
  push(stack[fp + pop()]);
  pc++;
 }

 void add() {
  push(pop() + pop());
  pc++;
 }

 void sub() {
  push(-pop() + pop());
  pc++;
 }

 void mul() {
  push(pop() * pop());
  pc++;
 }

 void div() {
  int n = pop();
  push(pop() / n);
  pc++;
 }

 void and() {
  push(pop() & pop());
  pc++;
 }

 void or() {
  push(pop() | pop());
  pc++;
 }

 void not() {
  push(pop() == 0 ? -1 : 0);
  pc++;
 }

 void jmp(int addr) {
  pc = addr;
 }

 void jng(int addr) {
  if (pop() < 0) {
   pc = addr;
  } else {
   pc += 2;
  }
 }

 void cll(int addr) {
  push(fp);
  push(pc + 2);
  fp = sp;
  pc = addr;
 }

 void ret() {
  sp = fp;
  pc = pop();
  fp = pop();
 }

 void prn() {
  System.out.println(pop());
  pc++;
 }

 void hlt() {
  pc = -1;
 }
}

อบรม DB2 และ Android Programming

วันที่ 29, 30 มิถุนายน 2558 อบรม IBM DB2, IBM Data Studio, IBM Web Console ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร นิสิตที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือ

 • พงศภัค ปานขาว
 • อรวรรยา สัจวรรณ, ฐาปนี ฉายากุล, ณิชกานต์ จินานุกูลวงศ์ (คะแนนเท่ากัน)

วันที่ 1, 2 กรกฎาคม 2558 อบรม Android Programming ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร เครื่องมือที่ใช้คือ Android Studio นิสิตที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือ

 • สินธุกานต์ รูปสม
 • แม็ก ยาขอบเซิน, ธราเทพ สิรอักษร (คะแนนเท่ากัน)
 • พรชนก สุขสรรควณิช

ทปอ.เชียร์ลดบทบาทสมศ.เหลือแค่ชี้แนะ | เดลินิวส์

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

“ขณะนี้ทราบว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กำลังหารือถึงบทบาทการประเมินของ สมศ.ว่า ประเมินผลได้จริง และนำผลประเมินไปใช้ได้จริงหรือไม่ รวมถึงมีแนวคิดที่จะแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อปรับบทบาท สมศ. [สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา] ลง จากไปประเมินสถาบัน ว่าได้ได้หรือตก มาเป็นให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่สถาบันที่เข้ารับการประเมินเท่านั้น” ศ.ดร.ประสาท กล่าว

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/330149

Draft 2 คน

Winchester Draft

 1. ฉีกคนละ 3 ซอง ห้ามดูไพ่ สับรวมกันเฉพาะซองของตน วางคว่ำลง
 2. จั่วคนละ 2 ใบ ใบแรกวางหงายไว้ที่กองซ้าย ใบที่สองวางหงายไว้ที่กองขวา แต่ละคนมีสองกอง
 3. ผู้เล่นคนหนึ่งได้เลือก 1 กอง จากสี่กองที่หงายอยู่ โดยเลือกกองไหนก็ได้ (เลือกแล้วเหลือ 3 กอง)
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 โดยสลับผู้เลือกไปเรื่อยๆ

Solomon Draft หรือ Fact or Fiction

 1. ฉีกซองทั้งหมด (6 ซอง) ห้ามดูไพ่ นำทุกใบมาสับรวมกัน
 2. จั่ว 8 ใบ (หรือเลขประมาณนี้ที่หารไพ่ในกองลงตัว)
 3. คนหนึ่งแยกเป็นสองกอง ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
 4. อีกคนเลือกว่าจะเอากองไหน
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 โดยสลับคนแยกกับคนเลือกกอง

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

MTG – Magic: The Gathering