โจทย์ Java เรื่องการส่งพารามิเตอร์

ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ parameter ทั้งที่เป็น primitive data type และ reference type

public class Final {
  public static void foo(int i) {
    i++;
    System.out.print(i);
    System.out.print(" ");
  }

  public static void main(String[] args) {
    int i = 10;
    foo(i);
    System.out.print(i);
  }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
  public static void foo(String s) {
    s.toUpperCase();
    System.out.print(s);
    System.out.print(" ");
  }

  public static void main(String[] args) {
    String t = "abc";
    foo(t);
    System.out.print(t);
  }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
  public static void foo(String s) {
    s = s.toUpperCase();
    System.out.print(s);
    System.out.print(" ");
  }

  public static void main(String[] args) {
    String t = "abc";
    foo(t);
    System.out.print(t);
  }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
  public static void foo(StringBuilder s) {
    s.append("def");
    System.out.print(s);
    System.out.print(" ");
  }

  public static void main(String[] args) {
    StringBuilder t = "abc";
    foo(t);
    System.out.print(t);
  }
} 

ตอบ ………………………………….

public class Final {
  public static void foo(StringBuilder s) {
    s = s.append("def");
    System.out.print(s);
    System.out.print(" ");
  }

  public static void main(String[] args) {
    StringBuilder t = new StringBuilder("abc");
    foo(t);
    System.out.print(t);
  }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
  public static void foo(StringBuilder s) {
    s = new StringBuilder("def");
    System.out.print(s);
    System.out.print(" ");
  }

  public static void main(String[] args) {
    StringBuilder t = new StringBuilder("abc");
    foo(t);
    System.out.print(t);
  }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
  public static void foo(StringBuilder s) {
    StringBuilder t = s;
    s = new StringBuilder("def");
    t.append("def");
    System.out.print(s);
    System.out.print(" ");
  }

  public static void main(String[] args) {
    StringBuilder t = new StringBuilder("abc");
    foo(t);
    System.out.print(t);
  }
}

ตอบ ………………………………….


11 10

abc abc

ABC abc

compile ไม่ผ่าน

abcdef abcdef

abcdef abcdef

def abc

def abcdef


หนังสือ เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Java Parameter

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s