ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – มิ.ย. 2555

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี

  1. นิสิตทั้งหมด 60,347 คน ผู้สำเร็จการศึกษา 12,910 คน
  2. บุคลากรสายวิชาการ 2,829 คน (รวมผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่นับรวมบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. อีก 878 คน)
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s