โจทย์ Java Exception

ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ exception

http://bit.ly/javaBook

http://wp.me/prjdf-11d

public class Final {
 public static void main(String[] args) {
  String[] a = {"10", "10.5", "abc"};
  int i = Integer.parseInt(a[0]);
  i++;
  System.out.println(i);
 }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   int i = 0;
   System.out.println(10 / i);
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  } finally {
   System.out.println("FIN");
  }
 }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
 public static void main(String[] args) {
  String[] a = {"10", "10.5", "abc"};
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
   try {
    int n = Integer.parseInt(a[i]);
    n++;
    System.out.println(n);
   } catch (Exception ex) {
    System.out.println(ex);
   }
  }
 }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
 public static void main(String[] args) {
  String[] a = {"10", "10.5", "abc"};
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
   try {
    int n = Integer.parseInt(a[i]);
    n++;
    System.out.println(n);
   } catch (NumberFormatException ex) {
    System.out.println("NUM");
   } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {
    System.out.println("INDEX");
   } catch (Exception ex) {
    System.out.println("EX");
   }
  }
 }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
 public static void main(String[] args) {
  String[] a = {"10", "10.5", "abc"};
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
   try {
    int n = Integer.parseInt(a[i]);
    n++;
    System.out.println(n);
   } catch (Exception ex) {
    System.out.println("EX");
   } catch (NumberFormatException ex) {
    System.out.println("NUM");
   } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {
    System.out.println("INDEX");
   }
  }
 }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
 public static void foo() throws Exception {
 }

 public static void main(String[] args) {
  foo();
 }
}

คอมไพล์ผ่านไหม …..

public class Final {
 public static void foo() throws RuntimeException {
 }

 public static void main(String[] args) {
  foo();
 }
}

คอมไพล์ผ่านไหม …..

public class Final {
 public static void foo() throws NullPointerException {
 }

 public static void main(String[] args) {
  foo();
 }
}

คอมไพล์ผ่านไหม …..

public class Final {
 public static void foo(int n) throws Exception {
  if (n == 2)
   throw new Exception();
  System.out.println("F" + n);
 }

 public static void main(String[] args) {
  try {
   foo(1);
   foo(2);
   foo(3);
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  }
 }
}

ตอบ ………………………………….

public class Final {
 public static void foo(int n) throws Exception {
  if (n == 2) {
   throw new RuntimeException();
  }
  System.out.println("F" + n);
 }

 public static void main(String[] args) {
  foo(2);
 }
}

คอมไพล์ผ่านไหม …..

import java.io.*;

public class Final {
 public static void foo(int n) throws FileNotFoundException {
 }

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  foo(5);
 }
}

คอมไพล์ผ่านไหม …..

import java.io.*;

public class Final {
 public static void foo(int n) throws Exception {
 }

 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
  foo(5);
 }
}

คอมไพล์ผ่านไหม …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {
 public static void main(String[] args) {
  FileReader fr = new FileReader("data.txt");
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  FileReader fr = new FileReader("data.txt");
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (FileNotFoundException ex) {
   System.out.println("CAT");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT1");
  } catch (FileNotFoundException ex) {
   System.out.println("CAT2");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (FileNotFoundException ex) {
   System.out.println("CAT1");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT2");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..


import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (NumberFormatException ex) {
   System.out.println("CAT1");
  } catch (FileNotFoundException ex) {
   System.out.println("CAT2");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT3");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..


import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (FileNotFoundException ex) {
   System.out.println("CAT2");
  } catch (NumberFormatException ex) {
   System.out.println("CAT1");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT3");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  } finally {
   System.out.println("FIN");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  FileReader fr = null;
  try {
   fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  } finally {
   if (fr != null) fr.close();
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  FileReader fr = null;
  try {
   fr = new FileReader("data.txt");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  } finally {
   if (fr != null) fr.close();
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try (FileReader fr = new FileReader("data.txt")) {
   System.out.println("TRY");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  } 
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try (FileReader fr0 = new FileReader("data0.txt");
     FileReader fr1 = new FileReader("data1.txt")) {
   System.out.println("TRY");
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println("CAT");
  } 
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   int i = Integer.parseInt("10");
  } finally {
   System.out.println("FIN");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   int i = Integer.parseInt("10.5");
  } finally {
   System.out.println("FIN");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

import java.io.FileReader;

public class NewClass {

 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileReader fr = new FileReader("data.txt");
  } finally {
   System.out.println("FIN");
  }
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

public class NewClass {
 public static void main(String[] args) {
  throw new RuntimeException();
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

public class NewClass {
 public static void main(String[] args) {
  throw new RuntimeException();
  int i = 10;
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

public class NewClass {
 public static void main(String[] args) {
  throw new Exception();
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

public class NewClass {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  throw new Exception();
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..

interface A {

 void go() throws Exception;
}

public class B implements A {
 public void go() {
  
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..


import java.io.IOException;


interface A {

 void go() throws IOException;
}

public class B implements A {
 public void go() throws Exception {
  
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..


import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;


interface A {

 void go() throws IOException;
}

public class B implements A {
 public void go() throws FileNotFoundException {
  
 }
}

คอมไพล์ผ่านหรือไม่ …..


11

CAT
FIN

11
java.lang.NumberFormatException: For input string: “10.5”
java.lang.NumberFormatException: For input string: “abc”
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3

11
NUM
NUM
INDEX

X

X

O

O

F1
CAT

X

O

X

X

O

O

O

X

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O
(exception thrown, FIN)

X

O

X

X

O

O

X

O


หนังสือ เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น

หากจะนำข้อความไปใช้ ต้องแสดงที่มา และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s