มก. ช่วยค่าดํารงชีพนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจํานําข้าว

https://nontrinews.ku.ac.th/file/2014/201402251015000.pdf

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ทางการเมือง เรื่อง นโยบายโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลทําให้ชาวนาได้รับความเดือนร้อน ซึ่งส่งผลกระทบกับนิสิตที่เป็นบุตร – ธิดาของชาวนาด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอนุมัติช่วยค่าใช้จ่ายการดํารงชีพแก่ นิสิตที่เป็นบุตรชาวนาในทุกวิทยาเขตผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล รายละ 3,000 บาท จากงบส่วนกลาง มก. …

การขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้
1. วิทยาเขตบางเขน : ติดต่อ งานแนะแนวและจัดหางาน ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
2. วิทยาเขตกําแพงแสน / ศรีราชา / เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : ติดต่อ งานกิจการนิสิต ของแต่ละวิทยาเขต

เอกสารที่ต้องเตรียม :
1. ใบประทวน หรือ หนังสือรับรองการจํานําข้าว
2. สําเนาบัตรนิสิต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ 02-942-8200-45 ต่อ 8551

*** ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2557 ***
ที่มา: กองกิจการนิสิต

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s