ทุนการศึกษา ม.เกษตร

quote จาก https://nontrinews.ku.ac.th/file/2014/201403141614290.pdf

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสรรทุนการศึกษา โดยการยกเว้นค่าบํารุง ค่าหน่วยกิต และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมคณะ ให้แก่นิสิต จํานวนทั้งสิ้น 52,490,550 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น วิทยาเขตบางเขน จํานวน 26,662,200 บาท วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 5,427,400 บาท วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 13,550,850 บาท และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร จํานวน 6,850,100 บาท

ปีการศึกษา 2556 มีการจัดสรรทุน[เรียนดี]ให้แก่ นิสิตจํานวนทั้งสิ้น 3,595 คน คิดเป็นเงิน 26,788,150 บาท

และอีกก้อนหนึ่ง

ตามที่เกิดสถานการณ์ความเดือดร้อนจากโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล รวมทั้งการคาดการณ์การลดวงเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกอบกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํานวนหนึ่ง …

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอนุมัติโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตจากการทํางาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1,800,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพโดยการทํางานตอบแทน ให้แก่
นิสิตที่เป็นบุตรธิดาของชาวนาผู้ประสบปัญหาจากโครงการรับจํานําข้าว นิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และรวมถึงนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s