การศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์

ตัดจากบทความ การศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์ : บทเรียนและบาดแผล โดย : เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

ข้อแรก คุณสมบัติของครู ครูในฟินแลนด์ทุกคนต้องเรียนจบระดับปริญญาโท โดยครูที่สอนระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาเอกด้านการศึกษา ส่วนครูที่สอนในระดับสูงกว่านี้ จะเลือกวิชาเอกในสาขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น …

ข้อสอง หลักสูตรมีความยืดหยุ่น หลักสูตรของฟินแลนด์จะมีทั้งส่วนที่เป็นแกนกลางซึ่งนักเรียนทุกคนทั่วประเทศต้องเรียนเหมือนกัน และหลักสูตรในส่วนที่ปรับให้เข้ากับในแต่ละพื้นที่ ทำให้โรงเรียนและครูมีอิสระในการปรับเนื้อหาและรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียนในแต่ละพื้นที่

ข้อสาม เด็กฟินแลนด์เข้าเรียนช้า เด็กฟินแลนด์เริ่มเข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่ออายุครบ 7 ขวบ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่กับครอบครัว และเติบโตผ่านการเล่น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้ออกกฎหมายให้ผู้หญิงสามารถลางานเพื่อเลี้ยงลูกได้ถึง 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่พบว่า การเข้าเรียนเร็ว ไม่ได้ทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนขั้นสูงมากกว่าเด็กที่เข้าเรียนช้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือเด็กไทยส่วนใหญ่เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลตอนอายุ 3 ถึง 4 ขวบ แต่คะแนนสอน PISA กลับตามหลังเด็กฟินแลนด์ที่เข้าเรียนช้ากว่าถึงราว 80 ถึง 100 คะแนน ในทุกวิชา

ข้อสี่ การสอบไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุด เด็กฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องสอบแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนเด็กไทย ด้วยความที่ครูหนึ่งคนดูแลเด็ก 12 คน ทำให้การประเมินผลการเรียนของเด็กแต่ละคนสามารถทำได้อย่างใกล้ชิด การประเมินความก้าวหน้าของเด็กจึงไม่ต้องพึ่งของสอบเพียงอย่างเดียว ผลงานด้านอื่นๆ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน จะถูกนำมาพิจารณาในการประเมินผลของเด็กด้วย ผลพลอยได้ประการหนึ่งของการเลิกใช้การสอบมาชี้ชะตาเด็กก็คือ เด็กสามารถมีชั่วโมงพักที่ยาวถึง 75 นาทีในตอนกลางวัน

ข้อห้า ครูฟินแลนด์สอนน้อย ครูฟินแลนด์มีชั่วโมงสอนต่อปีประมาณ 600 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ครูแต่ละคนต้องสอนไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

ข้อหก รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงิน โรงเรียนในฟินแลนด์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ และครูได้รับเงินเดือนที่สมน้ำสมเนื้อ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง จึงสามารถทุ่มเทกับการสอนได้อย่างเต็มที่

ข้อเจ็ด ครูได้รับการยอมรับ ครูเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคม นอกจากนี้ครูยังสามารถเข้าร่วมกับสหภาพ ทำให้มีอำนาจต่อรองกับผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานด้านการศึกษา

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s