อบรม DB2 และ Android Programming

วันที่ 29, 30 มิถุนายน 2558 อบรม IBM DB2, IBM Data Studio, IBM Web Console ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร นิสิตที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือ

  • พงศภัค ปานขาว
  • อรวรรยา สัจวรรณ, ฐาปนี ฉายากุล, ณิชกานต์ จินานุกูลวงศ์ (คะแนนเท่ากัน)

วันที่ 1, 2 กรกฎาคม 2558 อบรม Android Programming ให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร เครื่องมือที่ใช้คือ Android Studio นิสิตที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือ

  • สินธุกานต์ รูปสม
  • แม็ก ยาขอบเซิน, ธราเทพ สิรอักษร (คะแนนเท่ากัน)
  • พรชนก สุขสรรควณิช
Advertisements

One thought on “อบรม DB2 และ Android Programming

  1. windywincy says:

    นึกว่าD2B ..ตึ่งโป๊ะ😆

    ส่งจาก Samsung tablet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s